ظرفیت باقیمانده

۱۵

ظرفیت این دوره ۳۰ نفر است

شرکت در دوره

تاریخ اتمام تخفیف

۰روز۰ساعت۰دقیقه۰ثانیه

شروع دوره

۰هفته۰روز۰ساعت۰دقیقه

۵۰۰,۰۰۰ تومان- پیش ثبت نام

تاریخ اتمام تخفیف

۰روز۰ساعت۰دقیقه۰ثانیه

شروع دوره

۰هفته۰روز۰ساعت۰دقیقه

۵۰۰,۰۰۰ تومان- پیش ثبت نام

تاریخ اتمام تخفیف

۰روز۰ساعت۰دقیقه۰ثانیه

شروع دوره

۰هفته۰روز۰ساعت۰دقیقه

۲۰۰,۰۰۰ تومان- پیش ثبت نام

تاریخ اتمام تخفیف

۰روز۰ساعت۰دقیقه۰ثانیه

شروع دوره

۰هفته۰روز۰ساعت۰دقیقه

۱۴ امین دروه جامع سخنرانی و فن بیان

ظرفیت باقیمانده

۱

این دروه به صورت خصوصی تشکیل می گردد.

شرکت در دوره

تاریخ اتمام تخفیف

۰روز۰ساعت۰دقیقه۰ثانیه

شروع دوره

۰هفته۰روز۰ساعت۰دقیقه

۱۳ امین دروه جامع سخنرانی و فن بیان